breakgirl

77 tekstów – auto­rem jest break­girl.

Artyska.

Ar­tys­tka „na ni­by”. Ja­kaś wy­myślo­na ro­la. I za­pytasz po, co pi­sać o wszys­tkich chwi­lach, które zab­rał czas? Po co roz­myślać o tym, co śniło się wczo­raj­szej no­cy? Tak tyl­ko pat­rzeć jak kolejne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 2 listopada 2012, 11:40

Los nie przyj­mu­je żad­ne­go "nie dam rady". 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 października 2012, 11:28

Będę słuchać szep­tu mo­jego ser­ca, a nie krzy­ku ludzi, którzy pragną zap­la­nować mo­je życie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 września 2012, 21:13

. Uwiel­biam uczu­cie, gdy tonę we włas­nych marzeniach 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 sierpnia 2012, 21:37

Zmie­rzając na szczyt, upadła na dno! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lipca 2012, 22:23

Los po­daro­wał jej ty­le szczęścia, że zab­rakło miej­sca na­wet na jedną ma­leńką łzę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2012, 22:07

Za­kochując się w naj­lep­szym przy­jacielu czuję się jak al­ko­holik, przed którym pos­ta­wiono lam­pkę czer­wo­nego wina! 

myśl • 9 lipca 2012, 22:05

Gdzieś w mo­jej duszy wiją się niewy­powie­dziane słowa. Błąka się ja­kaś część przeszłości. Ach tak, to znów ty. Do mych snów wkra­dasz się. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 lipca 2012, 22:48

Wiele ra­zy świat po­kazał mi jak to jest, kiedy szczęście spa­ceru­je inną drogą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 kwietnia 2012, 15:12

Dzieliła nas ta­ka prze­paść,a jed­nak pot­ra­filiśmy chwy­cić się za ręce.Te­raz idziemy obok siebie,a ja mam wrażenie,że po­między na­mi jest potężny mur. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 stycznia 2012, 12:08

breakgirl

breakgirl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność